apgerbti

apgerbti
1 apger̃bti, -ia (àpgerbia), àpgerbė tr. 1. apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti: Apger̃bsi trobą i galėsi eiti Slnt. Niekas neàpgerbia vaikų, t. y. neapčystija J. Kurs save neapgerbia, neapvalo, tas lebeda J. Apgerbė pašalius M.Valanč. Reik iššluoti trobą ir apgerbti visus pašalius nuo vortinklių ir dulkių . Aš atejau tavo butą nuog pelių apger̃bti PP55. Apger̃bkiat trobą, o būs svečių Ms. Ar ans tura motrišką, kas jį àpgerba, apskalba? Grg. Būsi pas anų àpgerbtas ir pašėnavotas Vkš. Palūkėjęs, kol motriškos apgerbė ligonę, Kastis įėjo į alkierių . Drabužius àpgerbiau KlvrŽ. Eik apger̃bk stalą (nukraustyk, nuvalyk) Krtn. Apger̃bk gyvolius ir eik gulti Varn. | Apgerbė bitis (iškabino medų) Šts. | Apger̃bti šieną (apimti didumą) Šts. | Liga apgerba dūšią mūso Jzm. | refl. intr., tr.: Ana ir aplink save neapsìgerba Tl. Biškelį apsìgerbėm, t. y. apsišlavėm, apsimazgojom J. Pataisė lovą, apsigerbė drobužius Žem. Tu bent eidama į žmones apsiger̃bk kiek Lkž. Apsiger̃bkiat – būs svečių Vkš. Ieško sau gaspadinės viežlybos, apsiger̃biančios, ugnies kūrėjos JR6. 2. apvilkti, apipuošti, aptaisyti: Meldžiamoji, dėl ko neapgerbei to vaiko? M.Valanč. Vaikiukai kailiais apgerbti Vlkš. Turiu abrūsą, apgerbtą su pirštais (su mezginiais) Skdv. | refl. CI133: Joniuk, apsigerbk šiltai, yra speigas Blv. Šokau iš lovos ir, šiaip taip apsigerbęs, puoliau pro duris . Jis buvo puikiausiai apsigerbęs . \ gerbti; apgerbti; atgerbti; įsigerbti; išgerbti; nugerbti; pagerbti; prigerbti; sugerbti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apvokti — 1 apvokti tr. 1. LVI134 sudoroti javus, nuimti derlių, nuvalyti. | refl.: Apsivokę pasilsėsma, ir atlaidai būs, eisma į Kuršėnus Krš. 2. K, Š, Rtr, LVIV494, NdŽ, KŽ apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti, apgerbti: Apvok visus pašalius rūmo, aslos –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšarvoti — 1 apšarvoti tr. KŽ apšvarinti, apgerbti (mirusįjį): Numirusį apšarvoti J. Kūną ... viežlyvai apšarvotą, brangiai pateptą ... ing naują grabą daveisi indėti MKr16. šarvoti; apšarvoti; nušarvoti; pašarvoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgerbti — 1 atger̃bti, ia, àtgerbė intr. 1. atkeršyti: Atgerbdamas už nužudymą Vaitiekaus, įsigrūdo į Prūsiją rš. 2. refl. atsigaivinti, atsigauti: Po lietaus ir žolė atsìgerbė Tvr. gerbti; apgerbti; atgerbti; įsigerbti; išgerbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gerbti — 1 ger̃bti, ia, ė 1. tr. SD361, Lex27, K.Būg, Jn garbinti, šlovinti, girti; vertinti, branginti: Yra skaitytojų, kurie knygų negerbia – jas plėšo, sutepa sp. TSRS tautos gerbia tautų teises ir nepriklausomybę (sov.) sp. Kas godoja ir gerbia tėvą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgerbti — 1 išger̃bti, ia, ìšgerbė plg. 1 gerbti 1. | refl. tr.: Ji pati saũ išsiger̃bia Pl. gerbti; apgerbti; atgerbti; įsigerbti; išgerbti; nugerbti; pagerbti; prigerbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugerbti — 1 nuger̃bti, ia (nùgerbia), nùgerbė tr. 1. apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti: Kaip aš jums nùgerbu, o jūs manęs nepakolijat KlvrŽ. | refl.: Nusìgerbė karvė apsiveršiavusi, t. y. nusivokė, apsičystijo J. 2. pagerbti: O labiausiai juos nugerbsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagerbti — 1 pager̃bti, ia, pàgerbė tr. 1. parodyti pagarbą, pagarbinti: Senukas buvo aukštai pagerbtas ir mirė apgailėtas Vaižg. Teikės pagerbti šitą šventę buvimu savu DP571. 2. apvilkti, apipuošti, aptaisyti: Vaikus būtų pagerbusi už tus piningus, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigerbti — 1 priger̃bti, ia, prìgerbė 1. tr. Kos43 turėti galvoje, įtarti. 2. refl. užsigaubti, užsisupti: Prisìgerbiau skepetuke J.Jabl. 3. refl. prisimeilinti, prisilaižyti: Aš nemoku tep jam prisiger̃bti, dėl to jis man neloskavas Ss. gerbti; apgerbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugerbti — 1 suger̃bti, ia, sùgerbė 1. tr. sugriebti, suimti: Ji mane užkaršins ir naudelę visą sugerbs Žem. 2. prk. suvalgyti: Aš puspuodį pieno sùgerbiau Kv. gerbti; apgerbti; atgerbti; įsigerbti; i …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vežėti — vežėti, vẽža, ėjo 1. refl. pakęsti: Aš vežuos rokuotis, t. y. paslenku, apsikentu J. Apgerbti save vežėkis J. 2. tr. JI14(пocлecлoвиe) nesibjaurėti. | refl.: Ana vežėjos šūdus nešti J. vežėti; apvežėti; nusivežėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”